โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 8 2 1 0 0 70
ร้อยละ 9.88 % 2.47 % 1.23 % 0.00 % 0.00 % 86.42 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 185
ร้อยละ 2.62 % 0.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 13 3 1 0 0 255
ร้อยละ 4.78 % 1.10 % 0.37 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %

272 : 13 , 3 , 1 , 0 , 0 , 255...4.78 , 1.10 , 0.37 , 0.00 , 0.00 , 93.75 = 17 : 6.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25%

Powered By www.thaieducation.net