โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 4 5 5 4 2 55
ร้อยละ 5.33 % 6.67 % 6.67 % 5.33 % 2.67 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 8 11 14 6 5 128
ร้อยละ 4.65 % 6.40 % 8.14 % 3.49 % 2.91 % 74.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 12 16 19 10 7 183
ร้อยละ 4.86 % 6.48 % 7.69 % 4.05 % 2.83 % 74.09 %

247 : 12 , 16 , 19 , 10 , 7 , 183...4.86 , 6.48 , 7.69 , 4.05 , 2.83 , 74.09 = 64 : 25.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.91%

Powered By www.thaieducation.net