โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 10 5 7 2 1 49
ร้อยละ 13.51 % 6.76 % 9.46 % 2.70 % 1.35 % 66.22 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 15 8 3 1 0 145
ร้อยละ 8.72 % 4.65 % 1.74 % 0.58 % 0.00 % 84.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 25 13 10 3 1 194
ร้อยละ 10.16 % 5.28 % 4.07 % 1.22 % 0.41 % 78.86 %

246 : 25 , 13 , 10 , 3 , 1 , 194...10.16 , 5.28 , 4.07 , 1.22 , 0.41 , 78.86 = 52 : 21.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.14%

Powered By www.thaieducation.net