โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 12 2 2 0 0 65
ร้อยละ 14.81 % 2.47 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 80.25 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 8 10 13 1 1 158
ร้อยละ 4.19 % 5.24 % 6.81 % 0.52 % 0.52 % 82.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 20 12 15 1 1 223
ร้อยละ 7.35 % 4.41 % 5.51 % 0.37 % 0.37 % 81.99 %

272 : 20 , 12 , 15 , 1 , 1 , 223...7.35 , 4.41 , 5.51 , 0.37 , 0.37 , 81.99 = 49 : 18.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.01%

Powered By www.thaieducation.net