โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 11 2 1 0 0 67
ร้อยละ 13.58 % 2.47 % 1.23 % 0.00 % 0.00 % 82.72 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 4 5 14 1 0 167
ร้อยละ 2.09 % 2.62 % 7.33 % 0.52 % 0.00 % 87.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 15 7 15 1 0 234
ร้อยละ 5.51 % 2.57 % 5.51 % 0.37 % 0.00 % 86.03 %

272 : 15 , 7 , 15 , 1 , 0 , 234...5.51 , 2.57 , 5.51 , 0.37 , 0.00 , 86.03 = 38 : 13.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.97%

Powered By www.thaieducation.net