โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 13 3 2 0 0 63
ร้อยละ 16.05 % 3.70 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 8 11 19 1 1 151
ร้อยละ 4.19 % 5.76 % 9.95 % 0.52 % 0.52 % 79.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 21 14 21 1 1 214
ร้อยละ 7.72 % 5.15 % 7.72 % 0.37 % 0.37 % 78.68 %

272 : 21 , 14 , 21 , 1 , 1 , 214...7.72 , 5.15 , 7.72 , 0.37 , 0.37 , 78.68 = 58 : 21.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.32%

Powered By www.thaieducation.net