โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 45
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 3.64 % 3.64 % 3.64 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 2 2 5 2 2 119
ร้อยละ 1.52 % 1.52 % 3.79 % 1.52 % 1.52 % 90.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 1 1 4 1 1 57
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 6.15 % 1.54 % 1.54 % 87.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 5 5 11 5 5 221
ร้อยละ 1.98 % 1.98 % 4.37 % 1.98 % 1.98 % 87.70 %

187 : 4 , 4 , 7 , 4 , 4 , 164...2.14 , 2.14 , 3.74 , 2.14 , 2.14 , 87.70 = 23 : 12.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30%

Powered By www.thaieducation.net