โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 4 3 2 3 0 42
ร้อยละ 7.41 % 5.56 % 3.70 % 5.56 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 6 3 10 3 2 105
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 7.75 % 2.33 % 1.55 % 81.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 2 2 10 1 1 47
ร้อยละ 3.17 % 3.17 % 15.87 % 1.59 % 1.59 % 74.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 12 8 22 7 3 194
ร้อยละ 4.88 % 3.25 % 8.94 % 2.85 % 1.22 % 78.86 %

183 : 10 , 6 , 12 , 6 , 2 , 147...5.46 , 3.28 , 6.56 , 3.28 , 1.09 , 80.33 = 36 : 19.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.14%

Powered By www.thaieducation.net