โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 4 2 2 2 1 42
ร้อยละ 7.55 % 3.77 % 3.77 % 3.77 % 1.89 % 79.25 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 6 4 6 3 2 102
ร้อยละ 4.88 % 3.25 % 4.88 % 2.44 % 1.63 % 82.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 4 1 4 1 1 53
ร้อยละ 6.25 % 1.56 % 6.25 % 1.56 % 1.56 % 82.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 14 7 12 6 4 197
ร้อยละ 5.83 % 2.92 % 5.00 % 2.50 % 1.67 % 82.08 %

176 : 10 , 6 , 8 , 5 , 3 , 144...5.68 , 3.41 , 4.55 , 2.84 , 1.70 , 81.82 = 32 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92%

Powered By www.thaieducation.net