โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 4 3 4 1 38
ร้อยละ 5.66 % 7.55 % 5.66 % 7.55 % 1.89 % 71.70 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 11 3 12 5 3 87
ร้อยละ 9.09 % 2.48 % 9.92 % 4.13 % 2.48 % 71.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 8 2 8 1 2 41
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 12.90 % 1.61 % 3.23 % 66.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 22 9 23 10 6 166
ร้อยละ 9.32 % 3.81 % 9.75 % 4.24 % 2.54 % 70.34 %

174 : 14 , 7 , 15 , 9 , 4 , 125...8.05 , 4.02 , 8.62 , 5.17 , 2.30 , 71.84 = 49 : 28.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 29.66%

Powered By www.thaieducation.net