โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 4 2 2 2 1 56
ร้อยละ 5.97 % 2.99 % 2.99 % 2.99 % 1.49 % 83.58 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 4 6 3 2 92
ร้อยละ 5.31 % 3.54 % 5.31 % 2.65 % 1.77 % 81.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 4 1 4 1 1 51
ร้อยละ 6.45 % 1.61 % 6.45 % 1.61 % 1.61 % 82.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 14 7 12 6 4 199
ร้อยละ 5.79 % 2.89 % 4.96 % 2.48 % 1.65 % 82.23 %

180 : 10 , 6 , 8 , 5 , 3 , 148...5.56 , 3.33 , 4.44 , 2.78 , 1.67 , 82.22 = 32 : 17.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.77%

Powered By www.thaieducation.net