โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 5 3 2 2 1 54
ร้อยละ 7.46 % 4.48 % 2.99 % 2.99 % 1.49 % 80.60 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 5 8 4 3 86
ร้อยละ 6.19 % 4.42 % 7.08 % 3.54 % 2.65 % 76.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 5 2 6 1 1 47
ร้อยละ 8.06 % 3.23 % 9.68 % 1.61 % 1.61 % 75.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 17 10 16 7 5 187
ร้อยละ 7.02 % 4.13 % 6.61 % 2.89 % 2.07 % 77.27 %

180 : 12 , 8 , 10 , 6 , 4 , 140...6.67 , 4.44 , 5.56 , 3.33 , 2.22 , 77.78 = 40 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73%

Powered By www.thaieducation.net