โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 5 3 2 2 1 53
ร้อยละ 7.58 % 4.55 % 3.03 % 3.03 % 1.52 % 80.30 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 5 9 4 3 85
ร้อยละ 6.19 % 4.42 % 7.96 % 3.54 % 2.65 % 75.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 5 2 6 1 1 47
ร้อยละ 8.06 % 3.23 % 9.68 % 1.61 % 1.61 % 75.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 17 10 17 7 5 185
ร้อยละ 7.05 % 4.15 % 7.05 % 2.90 % 2.07 % 76.76 %

179 : 12 , 8 , 11 , 6 , 4 , 138...6.70 , 4.47 , 6.15 , 3.35 , 2.23 , 77.09 = 41 : 22.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24%

Powered By www.thaieducation.net