โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 6 3 2 2 1 52
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 3.03 % 3.03 % 1.52 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 8 6 10 4 3 82
ร้อยละ 7.08 % 5.31 % 8.85 % 3.54 % 2.65 % 72.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 6 2 6 1 1 46
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 9.68 % 1.61 % 1.61 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 20 11 18 7 5 180
ร้อยละ 8.30 % 4.56 % 7.47 % 2.90 % 2.07 % 74.69 %

179 : 14 , 9 , 12 , 6 , 4 , 134...7.82 , 5.03 , 6.70 , 3.35 , 2.23 , 74.86 = 45 : 25.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 25.31%

Powered By www.thaieducation.net