โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 37
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 1 1 7 2 0 41
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 13.46 % 3.85 % 0.00 % 78.85 %

52 : 1 , 1 , 7 , 2 , 0 , 41...1.92 , 1.92 , 13.46 , 3.85 , 0.00 , 78.85 = 11 : 21.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15%

Powered By www.thaieducation.net