โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 5
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 39
ร้อยละ 2.04 % 4.08 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 79.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 44
ร้อยละ 5.36 % 3.57 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %

56 : 3 , 2 , 7 , 0 , 0 , 44...5.36 , 3.57 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 78.57 = 12 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net