โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.59 % 0.00 % 0.00 % 88.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 0 0 8 1 0 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 1.19 % 0.00 % 89.29 %

84 : 0 , 0 , 8 , 1 , 0 , 75...0.00 , 0.00 , 9.52 , 1.19 , 0.00 , 89.29 = 9 : 10.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71%

Powered By www.thaieducation.net