โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 5 1 7
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 33.33 % 6.67 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 2 1 11 0 0 61
ร้อยละ 2.67 % 1.33 % 14.67 % 0.00 % 0.00 % 81.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 3 1 12 5 1 68
ร้อยละ 3.33 % 1.11 % 13.33 % 5.56 % 1.11 % 75.56 %

90 : 3 , 1 , 12 , 5 , 1 , 68...3.33 , 1.11 , 13.33 , 5.56 , 1.11 , 75.56 = 22 : 24.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44%

Powered By www.thaieducation.net