โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 34
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 5 3 15 0 2 63
ร้อยละ 5.68 % 3.41 % 17.05 % 0.00 % 2.27 % 71.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 6 4 15 0 2 97
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 12.10 % 0.00 % 1.61 % 78.23 %

124 : 6 , 4 , 15 , 0 , 2 , 97...4.84 , 3.23 , 12.10 , 0.00 , 1.61 , 78.23 = 27 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.77%

Powered By www.thaieducation.net