โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 27
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 10 0 9 0 0 61
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 76.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 12 2 11 0 0 88
ร้อยละ 10.62 % 1.77 % 9.73 % 0.00 % 0.00 % 77.88 %

113 : 12 , 2 , 11 , 0 , 0 , 88...10.62 , 1.77 , 9.73 , 0.00 , 0.00 , 77.88 = 25 : 22.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12%

Powered By www.thaieducation.net