โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 67
ร้อยละ 4.05 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 90.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 101
ร้อยละ 2.68 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 90.18 %

112 : 3 , 0 , 8 , 0 , 0 , 101...2.68 , 0.00 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 90.18 = 11 : 9.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.82%

Powered By www.thaieducation.net