โรงเรียนบ้านคลองเต็ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 9 5 1 2 37
ร้อยละ 1.82 % 16.36 % 9.09 % 1.82 % 3.64 % 67.27 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 4 0 27 4 27 109
ร้อยละ 2.34 % 0.00 % 15.79 % 2.34 % 15.79 % 63.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 8 0 11 8 11 35
ร้อยละ 10.96 % 0.00 % 15.07 % 10.96 % 15.07 % 47.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 13 9 43 13 40 181
ร้อยละ 4.35 % 3.01 % 14.38 % 4.35 % 13.38 % 60.54 %

226 : 5 , 9 , 32 , 5 , 29 , 146...2.21 , 3.98 , 14.16 , 2.21 , 12.83 , 64.60 = 80 : 35.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 39.46%

Powered By www.thaieducation.net