โรงเรียนบ้านคลองเต็ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 5 5 6 10 27
ร้อยละ 1.85 % 9.26 % 9.26 % 11.11 % 18.52 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 9 3 22 12 25 99
ร้อยละ 5.29 % 1.76 % 12.94 % 7.06 % 14.71 % 58.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 6 0 10 6 10 42
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 13.51 % 8.11 % 13.51 % 56.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 16 8 37 24 45 168
ร้อยละ 5.37 % 2.68 % 12.42 % 8.05 % 15.10 % 56.38 %

224 : 10 , 8 , 27 , 18 , 35 , 126...4.46 , 3.57 , 12.05 , 8.04 , 15.63 , 56.25 = 98 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62%

Powered By www.thaieducation.net