โรงเรียนบ้านคลองเต็ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 6 8 13 14 0
ร้อยละ 10.87 % 13.04 % 17.39 % 28.26 % 30.43 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 24 20 17 44 37 27
ร้อยละ 14.20 % 11.83 % 10.06 % 26.04 % 21.89 % 15.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 2 0 11 2 13 48
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 14.47 % 2.63 % 17.11 % 63.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 31 26 36 59 64 75
ร้อยละ 10.65 % 8.93 % 12.37 % 20.27 % 21.99 % 25.77 %

215 : 29 , 26 , 25 , 57 , 51 , 27...13.49 , 12.09 , 11.63 , 26.51 , 23.72 , 12.56 = 188 : 87.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 216 คน คิดเป็นร้อยละ 74.23%

Powered By www.thaieducation.net