โรงเรียนบ้านคลองเต็ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 0 0 1 1 1 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.69 % 1.69 % 1.69 % 94.92 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 1 1 4 2 2 173
ร้อยละ 0.55 % 0.55 % 2.19 % 1.09 % 1.09 % 94.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 64
ร้อยละ 1.41 % 1.41 % 2.82 % 1.41 % 2.82 % 90.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 2 2 7 4 5 293
ร้อยละ 0.64 % 0.64 % 2.24 % 1.28 % 1.60 % 93.61 %

242 : 1 , 1 , 5 , 3 , 3 , 229...0.41 , 0.41 , 2.07 , 1.24 , 1.24 , 94.63 = 13 : 5.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39%

Powered By www.thaieducation.net