โรงเรียนบ้านคลองเต็ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 2 1 2 2 50
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 1.69 % 3.39 % 3.39 % 84.75 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 176
ร้อยละ 0.55 % 0.00 % 2.73 % 0.55 % 0.00 % 96.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 0 2 0 1 66
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 2.82 % 0.00 % 1.41 % 92.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 5 2 8 3 3 292
ร้อยละ 1.60 % 0.64 % 2.56 % 0.96 % 0.96 % 93.29 %

242 : 3 , 2 , 6 , 3 , 2 , 226...1.24 , 0.83 , 2.48 , 1.24 , 0.83 , 93.39 = 16 : 6.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71%

Powered By www.thaieducation.net