โรงเรียนบ้านคลองเต็ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 9 9 7 18 16 0
ร้อยละ 15.25 % 15.25 % 11.86 % 30.51 % 27.12 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 25 11 19 8 36 84
ร้อยละ 13.66 % 6.01 % 10.38 % 4.37 % 19.67 % 45.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 0 4 2 2 63
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.63 % 2.82 % 2.82 % 88.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 34 20 30 28 54 147
ร้อยละ 10.86 % 6.39 % 9.58 % 8.95 % 17.25 % 46.96 %

242 : 34 , 20 , 26 , 26 , 52 , 84...14.05 , 8.26 , 10.74 , 10.74 , 21.49 , 34.71 = 158 : 65.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 53.04%

Powered By www.thaieducation.net