โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 12 3 3 3 0 37
ร้อยละ 20.69 % 5.17 % 5.17 % 5.17 % 0.00 % 63.79 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 10 4 20 5 0 107
ร้อยละ 6.85 % 2.74 % 13.70 % 3.42 % 0.00 % 73.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 22 7 31 8 0 195
ร้อยละ 8.37 % 2.66 % 11.79 % 3.04 % 0.00 % 74.14 %

204 : 22 , 7 , 23 , 8 , 0 , 144...10.78 , 3.43 , 11.27 , 3.92 , 0.00 , 70.59 = 60 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86%

Powered By www.thaieducation.net