โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 12 3 3 4 1 35
ร้อยละ 20.69 % 5.17 % 5.17 % 6.90 % 1.72 % 60.34 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 10 4 21 6 0 105
ร้อยละ 6.85 % 2.74 % 14.38 % 4.11 % 0.00 % 71.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 22 7 32 10 1 191
ร้อยละ 8.37 % 2.66 % 12.17 % 3.80 % 0.38 % 72.62 %

204 : 22 , 7 , 24 , 10 , 1 , 140...10.78 , 3.43 , 11.76 , 4.90 , 0.49 , 68.63 = 64 : 31.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 27.38%

Powered By www.thaieducation.net