โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 10 0 5 0 4 41
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 6.67 % 68.33 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 5 10 9 5 9 110
ร้อยละ 3.38 % 6.76 % 6.08 % 3.38 % 6.08 % 74.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 0 8 0 1 50
ร้อยละ 1.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 1.67 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 16 10 22 5 14 201
ร้อยละ 5.97 % 3.73 % 8.21 % 1.87 % 5.22 % 75.00 %

208 : 15 , 10 , 14 , 5 , 13 , 151...7.21 , 4.81 , 6.73 , 2.40 , 6.25 , 72.60 = 57 : 27.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net