โรงเรียนบ้านบางยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 2 0 4 15
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 15.38 % 57.69 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 15 0 10 3 8 82
ร้อยละ 12.71 % 0.00 % 8.47 % 2.54 % 6.78 % 69.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 18 2 12 3 12 97
ร้อยละ 12.50 % 1.39 % 8.33 % 2.08 % 8.33 % 67.36 %

144 : 18 , 2 , 12 , 3 , 12 , 97...12.50 , 1.39 , 8.33 , 2.08 , 8.33 , 67.36 = 47 : 32.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.64%

Powered By www.thaieducation.net