โรงเรียนบ้านบางยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 4 0 5 12
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 19.23 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 15 0 13 0 9 81
ร้อยละ 12.71 % 0.00 % 11.02 % 0.00 % 7.63 % 68.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 18 2 17 0 14 93
ร้อยละ 12.50 % 1.39 % 11.81 % 0.00 % 9.72 % 64.58 %

144 : 18 , 2 , 17 , 0 , 14 , 93...12.50 , 1.39 , 11.81 , 0.00 , 9.72 , 64.58 = 51 : 35.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42%

Powered By www.thaieducation.net