โรงเรียนบ้านบางยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 2 3 0 3 33
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 6.82 % 0.00 % 6.82 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 20 3 10 6 5 80
ร้อยละ 16.13 % 2.42 % 8.06 % 4.84 % 4.03 % 64.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 23 5 13 6 8 113
ร้อยละ 13.69 % 2.98 % 7.74 % 3.57 % 4.76 % 67.26 %

168 : 23 , 5 , 13 , 6 , 8 , 113...13.69 , 2.98 , 7.74 , 3.57 , 4.76 , 67.26 = 55 : 32.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 32.74%

Powered By www.thaieducation.net