โรงเรียนบ้านบางยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 2 10 13 4 9
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 22.73 % 29.55 % 9.09 % 20.45 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 23 5 10 4 6 76
ร้อยละ 18.55 % 4.03 % 8.06 % 3.23 % 4.84 % 61.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 29 7 20 17 10 85
ร้อยละ 17.26 % 4.17 % 11.90 % 10.12 % 5.95 % 50.60 %

168 : 29 , 7 , 20 , 17 , 10 , 85...17.26 , 4.17 , 11.90 , 10.12 , 5.95 , 50.60 = 83 : 49.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40%

Powered By www.thaieducation.net