โรงเรียนบ้านบางยาง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 41
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 110
ร้อยละ 2.52 % 0.00 % 5.04 % 0.00 % 0.00 % 92.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 8 0 6 0 0 151
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 0.00 % 91.52 %

165 : 8 , 0 , 6 , 0 , 0 , 151...4.85 , 0.00 , 3.64 , 0.00 , 0.00 , 91.52 = 14 : 8.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.48%

Powered By www.thaieducation.net