โรงเรียนวัดนานอน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 3 2 2 6 26
ร้อยละ 4.88 % 7.32 % 4.88 % 4.88 % 14.63 % 63.41 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 10 5 14 2 10 105
ร้อยละ 6.85 % 3.42 % 9.59 % 1.37 % 6.85 % 71.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 4 1 7 0 0 69
ร้อยละ 4.94 % 1.23 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 16 9 23 4 16 200
ร้อยละ 5.97 % 3.36 % 8.58 % 1.49 % 5.97 % 74.63 %

187 : 12 , 8 , 16 , 4 , 16 , 131...6.42 , 4.28 , 8.56 , 2.14 , 8.56 , 70.05 = 56 : 29.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37%

Powered By www.thaieducation.net