โรงเรียนวัดนานอน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 12 0 3 0 3 23
ร้อยละ 29.27 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 7.32 % 56.10 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 30 27 21 13 21 34
ร้อยละ 20.55 % 18.49 % 14.38 % 8.90 % 14.38 % 23.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 12 0 3 4 6 56
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 3.70 % 4.94 % 7.41 % 69.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 54 27 27 17 30 113
ร้อยละ 20.15 % 10.07 % 10.07 % 6.34 % 11.19 % 42.16 %

187 : 42 , 27 , 24 , 13 , 24 , 57...22.46 , 14.44 , 12.83 , 6.95 , 12.83 , 30.48 = 130 : 69.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 57.84%

Powered By www.thaieducation.net