โรงเรียนวัดนานอน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 0 3 -1 0 40
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 6.82 % -2.27 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 23 0 23 1 3 100
ร้อยละ 15.33 % 0.00 % 15.33 % 0.67 % 2.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 32 12 26 2 3 7
ร้อยละ 39.02 % 14.63 % 31.71 % 2.44 % 3.66 % 8.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 57 12 52 2 6 147
ร้อยละ 20.65 % 4.35 % 18.84 % 0.72 % 2.17 % 53.26 %

194 : 25 , 0 , 26 , 0 , 3 , 140...12.89 , 0.00 , 13.40 , 0.00 , 1.55 , 72.16 = 54 : 27.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 46.74%

Powered By www.thaieducation.net