โรงเรียนวัดนานอน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 38
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 6.82 % 2.27 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 23 0 23 1 3 100
ร้อยละ 15.33 % 0.00 % 15.33 % 0.67 % 2.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 7 12 0 0 0 63
ร้อยละ 8.54 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 32 12 26 2 3 201
ร้อยละ 11.59 % 4.35 % 9.42 % 0.72 % 1.09 % 72.83 %

194 : 25 , 0 , 26 , 2 , 3 , 138...12.89 , 0.00 , 13.40 , 1.03 , 1.55 , 71.13 = 56 : 28.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 27.17%

Powered By www.thaieducation.net