โรงเรียนวัดนานอน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 10 0 2 0 0 49
ร้อยละ 16.39 % 0.00 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 15 1 12 0 0 133
ร้อยละ 9.32 % 0.62 % 7.45 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 5 5 8 0 2 56
ร้อยละ 6.58 % 6.58 % 10.53 % 0.00 % 2.63 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 30 6 22 0 2 238
ร้อยละ 10.07 % 2.01 % 7.38 % 0.00 % 0.67 % 79.87 %

222 : 25 , 1 , 14 , 0 , 0 , 182...11.26 , 0.45 , 6.31 , 0.00 , 0.00 , 81.98 = 40 : 18.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13%

Powered By www.thaieducation.net