โรงเรียนวัดนานอน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 10 10 3 0 0 35
ร้อยละ 17.24 % 17.24 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 60.34 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 16 24 22 0 0 97
ร้อยละ 10.06 % 15.09 % 13.84 % 0.00 % 0.00 % 61.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 5 5 20 0 2 66
ร้อยละ 5.10 % 5.10 % 20.41 % 0.00 % 2.04 % 67.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 315 คน
จำนวน(คน) 31 39 45 0 2 198
ร้อยละ 9.84 % 12.38 % 14.29 % 0.00 % 0.63 % 62.86 %

217 : 26 , 34 , 25 , 0 , 0 , 132...11.98 , 15.67 , 11.52 , 0.00 , 0.00 , 60.83 = 85 : 39.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 315 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14%

Powered By www.thaieducation.net