โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 3 2 2 23
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 9.38 % 6.25 % 6.25 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 7 9 17 6 8 48
ร้อยละ 7.37 % 9.47 % 17.89 % 6.32 % 8.42 % 50.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 8 10 20 8 10 71
ร้อยละ 6.30 % 7.87 % 15.75 % 6.30 % 7.87 % 55.91 %

127 : 8 , 10 , 20 , 8 , 10 , 71...6.30 , 7.87 , 15.75 , 6.30 , 7.87 , 55.91 = 56 : 44.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 44.09%

Powered By www.thaieducation.net