โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 6 3 4 3 9
ร้อยละ 10.71 % 21.43 % 10.71 % 14.29 % 10.71 % 32.14 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 11 16 8 10 53
ร้อยละ 4.85 % 10.68 % 15.53 % 7.77 % 9.71 % 51.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 8 17 19 12 13 62
ร้อยละ 6.11 % 12.98 % 14.50 % 9.16 % 9.92 % 47.33 %

131 : 8 , 17 , 19 , 12 , 13 , 62...6.11 , 12.98 , 14.50 , 9.16 , 9.92 , 47.33 = 69 : 52.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67%

Powered By www.thaieducation.net