โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 2 11 1 0 100
ร้อยละ 3.39 % 1.69 % 9.32 % 0.85 % 0.00 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 77.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 5 6 20 1 0 148
ร้อยละ 2.78 % 3.33 % 11.11 % 0.56 % 0.00 % 82.22 %

140 : 5 , 2 , 15 , 1 , 0 , 117...3.57 , 1.43 , 10.71 , 0.71 , 0.00 , 83.57 = 23 : 16.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78%

Powered By www.thaieducation.net