โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 17
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 0 21 0 0 91
ร้อยละ 5.08 % 0.00 % 17.80 % 0.00 % 0.00 % 77.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 7.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 8 3 27 0 0 142
ร้อยละ 4.44 % 1.67 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 78.89 %

140 : 8 , 0 , 24 , 0 , 0 , 108...5.71 , 0.00 , 17.14 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 32 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11%

Powered By www.thaieducation.net