โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 18
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 1 1 2 0 111
ร้อยละ 2.54 % 0.85 % 0.85 % 1.69 % 0.00 % 94.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 34
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 7.50 % 2.50 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 5 3 7 3 0 163
ร้อยละ 2.76 % 1.66 % 3.87 % 1.66 % 0.00 % 90.06 %

141 : 4 , 2 , 4 , 2 , 0 , 129...2.84 , 1.42 , 2.84 , 1.42 , 0.00 , 91.49 = 12 : 8.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.94%

Powered By www.thaieducation.net