โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 16
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 13.64 % 4.55 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 1 1 4 2 2 108
ร้อยละ 0.85 % 0.85 % 3.39 % 1.69 % 1.69 % 91.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 4 2 2 1 1 30
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 5.00 % 2.50 % 2.50 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 6 4 9 4 3 154
ร้อยละ 3.33 % 2.22 % 5.00 % 2.22 % 1.67 % 85.56 %

140 : 2 , 2 , 7 , 3 , 2 , 124...1.43 , 1.43 , 5.00 , 2.14 , 1.43 , 88.57 = 16 : 11.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44%

Powered By www.thaieducation.net