โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 20
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 133
ร้อยละ 0.00 % 0.74 % 0.74 % 0.00 % 0.00 % 98.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 41
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 93.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 1 0 194
ร้อยละ 0.98 % 1.47 % 1.96 % 0.49 % 0.00 % 95.10 %

160 : 1 , 2 , 3 , 1 , 0 , 153...0.63 , 1.25 , 1.88 , 0.63 , 0.00 , 95.63 = 7 : 4.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90%

Powered By www.thaieducation.net