โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 2 2 0 18
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 3 2 11 3 0 119
ร้อยละ 2.17 % 1.45 % 7.97 % 2.17 % 0.00 % 86.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 37
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 78.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 7 3 21 5 0 174
ร้อยละ 3.33 % 1.43 % 10.00 % 2.38 % 0.00 % 82.86 %

163 : 6 , 2 , 13 , 5 , 0 , 137...3.68 , 1.23 , 7.98 , 3.07 , 0.00 , 84.05 = 26 : 15.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14%

Powered By www.thaieducation.net