โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 7 5 5 5 1 4
ร้อยละ 25.93 % 18.52 % 18.52 % 18.52 % 3.70 % 14.81 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 6 3 3 8 59
ร้อยละ 5.95 % 7.14 % 3.57 % 3.57 % 9.52 % 70.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 12 11 8 8 9 63
ร้อยละ 10.81 % 9.91 % 7.21 % 7.21 % 8.11 % 56.76 %

111 : 12 , 11 , 8 , 8 , 9 , 63...10.81 , 9.91 , 7.21 , 7.21 , 8.11 , 56.76 = 48 : 43.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24%

Powered By www.thaieducation.net